การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
งานประสานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-2391