การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2556
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3