การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวโหลด

แบบฟอร์ม ผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
รายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2)
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560-2564
แผนบริหารความเสี่ยง มหวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 (NU-RM10)

แบบฟอร์มรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557 (NURM 2-9)

คำสั่ง และประกาศ

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 098/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 099/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 100/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร


รายงานการประชุม

รายการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2556
รายการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556
รายการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2556
รายการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2556

รายการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2556

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558